Winkelwagen
0 item(s)
Uw winkelwagen is leeg, blader producten en voeg toe aan winkelwagen

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

keesdewaal.nl
Binnenburg 3
1791 CG Den Burg Texel
t. +31 (0)222- 312653
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BTW NL****.**.***.B01
IBAN - NL****************
BIC -  RBRBNL21 - Den Burg (Nederland)


Definities
Kees de Waal is een online winkel met kado-artikelen, welke via www.keesdewaal.nl kan worden bezocht.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de webwinkel van Kees de Wal. In de winkel van Kees de Waal gelden andere voorwaarden.
 
Sociale Media
Facebook of Twitter Acties en promotie zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook en/of Twitter en zijn op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan een actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Kees de Waal
 Voor uitgebreide Voorwaarde met betrekking tot Sociale Media vind je in het volgende artikel
 
Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten middels de website keesdewaal.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van keesdewaal.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door keesdewaal.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. keesdewaal.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Prijs
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Orderkosten zijn (tenzij anders vermeldt) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. orderkosten via onze website gecommuniceerd.

keesdewaal.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden en bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief orderkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf:

    IDeal: met gebruik van internetbankieren kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch betalen. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal.

De klant geeft Kees de Waal toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Levering
Kees de Waal streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Kees de Waal echter niet verplicht.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Kees de Waal zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Hoe Snel kan ik mijn bestelling verwachten
Kees de Waal is gevestigd op Waddeneiland Texel. Wanneer uw bestelling voor 15.00 heeft plaatsgevonden kunt u verwachten dat deze de volgende dag wordt aangeboden

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Kees de Waal verschuldigd is, heeft voldaan

De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.
 
Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden worden geannuleerd. Stuur in dergelijk geval een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Kees de Waal het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Kees de Waal berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen via dit ons email formulier. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Kees de Waal plaats.

Indien u niet voordat de bestelling is verzonden, of binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betaal plichtig. Kees de Waal is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.
 
Overmacht
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via dit e-mailformulier. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie

Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
* zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven;
* zullen Kees de Waal en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op.

E-mailformulier
Internet: contact
Alle rechten voorbehouden.

Adres

Kees de Waal

Binnenburg 23
1791CG Den Burg - Texel

0222 312653
winkel@keesdewaal.nl
Veilig Betalen  Snel Bezorgd

Social media popup